hipotekos.pl

Regulamin strony

 REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ  www.hipotekos.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży usług prowadzonej przez AXLAN CAPITAL SP Z O O, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000704026, REGON 368762644, NIP 5272827360, za pośrednictwem strony internetowej www.hipotekos.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Axlan Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług dostępnych na stronie ecredito.pl
 • 1 Definicje
 1. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży towarów i usług, poprzez adres email biuro@axlancapital.pl i formularz kontaktowy dostępny na stronie www.hipotekos.pl
 2. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 4. Zapis do Newslettera – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej.
 5. Usługodawca – oznacza AXLAN CAPITAL SP Z O O, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000704026, REGON 368762644, NIP 5272827360 ; e-mail: biuro@axlancapital.pl, będącego jednocześnie właścicielem Strony Internetowej.
 6. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Stronę Internetową, działające w domenie www.hipotekos.pl
 7. Usługa – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony przedstawiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej www.hipotekos.pl, mogącej być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 8. A) Wypełniając formularz kontaktowy wypełniający zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celu kontaktu elektronicznego, mailowego i telefonicznego w celu przedstawienia oferty handlowej i reklamowej. Wypełniający zapoznał się z danymi na temat administratora jego danych osobowych jak i o przetwarzaniu jego danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a wypełniający formularz kontaktowy oświadcza że zapoznał się z polityką prywatności i regulaminem strony hipotekos.pl i przekazuje te dane dobrowolnie. Wypełniający zostaje w pouczony o swoim prawie do bycia zapomnianym i może w każdej chwili swoje dane usunąć poprzez kontakt z biuro@axlancapital.pl. Wypełniający formularz
 9. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 • 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Strony Internetowej
 1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (z wyjątkiem zakupionych zdjęć licencyjnych ) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Strony Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania

techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

 1. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
 2. W celu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej, Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 5. w celu przesłania  informacji oraz ofert handlowych i marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem (am)   poinformowany (a),  że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,  możliwości ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania, co wynika z mojego prawa do bycia zapomnianym. Oświadczam, iż przekazuję moje dane dobrowolnie. Zapoznałam/em się z informacjami o administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Administratorem moich danych jest firma Axlan, Capital spółka z.o.o,   ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000704026, REGON 368762
 • 3 Zamówienia usług
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Konkretna oferta usługi i jej cena, zostanie zaprezentowana w formie umowy pomiędzy stronami, wysłanej przez ecredito.pl na adres wskazany przez Użytkownika/Przedsiębiorcę w formularzu kontaktowym lub wniosku online.
 2. Użytkownik/Przedsiębiorca może składać zamówienia na konkretne usługi na Stronie Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej ecredito.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Użytkownik/Przedsiębiorca składający zamówienie usługi za pośrednictwem Strony Internetowej ecredito.pl w celu realizacji tejże umowy, zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji, danych i dokumentów, które będą niezbędne do realizacji umowy przez Axlan Capital na adres biuro@axlancapital.pl. Przed podpisaniem umowy dwustronnej na wykonanie usługi przez Axlan Capital na rzecz Użytkownika/Przedsiębiorcy Usługodawca zobowiązany jest przedstawić szacowany

czas wykonania usługi. Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za usługę , jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży usługi.

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży usług będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu obustronnej akceptacji warunków współpracy, poprzez korespondencje email z adresu Usługodawcy biuro@axlancapital.pl, oraz wskazanego w formularzu kontaktowym/ Wniosku online, email Użytkownika/Przedsiębiorcy Usługodawca przystępuje do realizacji treści umowy. Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 3. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, skan umowy zawierającej wszystkie warunki współpracy. Umowa zostaje zawarta w momencie odesłania przez Użytkownika/Przedsiębiorcy skanu tej umowy na adres email biuro@ecredio.pl
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży usługi, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 • 4 Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 3. a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy)
 4. Strony ustalają termin płatności za usługę na 7 dni, od momentu jej wykonania.
 5. a) Treść i dokładne warunki usługi, zawiera podpisana przez dwie strony umowa o której jest mowa w § 3.
 6. Użytkownik jest każdorazowo informowany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 7. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §4 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o podjęciu kroków windykacyjnych.
 • 5 Dostawa
 1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Usługę będącą przedmiotem Umowy w terminie określonym w umowie pomiędzy stronami.
 3. Usługodawca, zgodnie z polskim prawem, za wykonaną usługę, której treść i warunki zaakceptowane przez obie strony, zostanie zawarta w umowie pomiędzy stronami, po wykonanej usłudze dostarcza drogą mailową Użytkownikowi/Przedsiębiorcy fakturę.
 4. Termin płatności strony ustalają na 7 dni od momentu wykonania usługi, chyba ze strony ustala inaczej a ustalenia zostaną zawarte w umowie pisemnej pomiędzy stronami.
 • 6 Usługi nieodpłatne
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 2. a) Formularz kontaktowy;
 3. b) Newsletter;
 4. Usługi wskazane w §6 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 6. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Usługodawcy.
 7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
 8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą otrzymania maila powitalnego z domeny ecredito.pl przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 9. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 10. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.
 • 7 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 • 8 Rozwiązanie umowy
 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
 2. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności prawicy i rzecznicy praw konsumenta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 r.

w celu przesłania  informacji oraz ofert handlowych i marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem (am)   poinformowany (a),  że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,  możliwości ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania, co wynika z mojego prawa do bycia zapomnianym. Oświadczam, iż przekazuję moje dane dobrowolnie. Zapoznałam/em się z informacjami o administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Administratorem moich danych jest firma Axlan, Capital spółka z.o.o,   ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS