hipotekos.pl

Polityka prywatności

 1. Informacje Ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W firmie Axlan Capital popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Działając w imieniu firmy Axlan Capital z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez AXLAN CAPITAL SP Z O O, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000704026, REGON 368762644, NIP 5272827360 zwanego dalej AXLAN CAPITAL– jako administratora Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez , a także w celach marketingowych. AXLAN CAPITAL SP Z O O, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000704026, REGON 368762644, NIP 5272827360 jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że: Właścicielem strony internetowej www.hipotekos.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest AXLAN CAPITAL SP Z O O, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000704026, REGON 368762644, NIP 5272827360, który przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe. Axlan Capital działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, oraz ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa finansowego. Numer wpisu do KNF RPK006736

 

 • Dane Osobowe

 

 1. AXLAN CAPITAL SP Z O O, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000704026, REGON 368762644, NIP 5272827360 będzie przetwarzał Państwa Dane osobowe w celu do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług lub produktów oferowanych przez AXLAN CAPITAL, oraz do celów marketingowych oraz archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez AXLAN CAPITAL. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez AXLAN CAPITAL w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich z którymi współpracuje Axlan Capital. Państwa dane będą też przez Spółkę profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez AXLAN CAPITAL tzw. reklamy spersonalizowanej, targetowanej behawioralnie poprzez social media takie jak: Facebook oraz przy użyciu pixeli facebooka, Instagram, Pinterest

 

 

oraz wszelkich narzędzi analitycznie powiązanych z Google. Dodatkowo AXLAN CAPITAL przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza rejestracji na seminaria online.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane w celu komunikacji elektronicznej i telefonicznej pomiędzy stronami, realizacji zamówień produktów i usług, wysyłania newslettera na który zapisał się użytkownik, o ile wyraził na to zgodę.
 4. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: biuro@axlancapital.pl
 6. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

 

 1. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:

 

– szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

 1. AXLAN CAPITAL przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym AXLAN CAPITAL jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez AXLAN CAPITAL zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. AXLAN CAPITAL będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej. Przez taki sam czas, AXLAN CAPITAL będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez AXLAN CAPITAL tzw. Reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.
 2. AXLAN CAPITAL przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy, nazwa domeny i strony internetowej), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy oraz Nick bądź Nicki używane w portalach społecznościowych i stronach internetowych.

 

 

 1. Przetwarzanie przez AXLAN CAPITAL wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby AXLAN CAPITAL mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 2. Przetwarzanie przez AXLAN CAPITAL wskazanych wyżej w tekście danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. przedstawienia oferty handlowej, sprzedaży produktów i usług, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług i produktów oferowanych przez AXLAN CAPITAL.
 3. Przetwarzanie przez AXLAN CAPITAL wskazanych wyżej w tekście kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie dobrowolnej zgody osób, których dane dotyczą.
 4. Posiadane przez AXLAN CAPITAL dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez AXLAN CAPITAL SP Z O O, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000704026, REGON 368762644, NIP 5272827360 są: pracownicy, współpracownicy AXLAN CAPITAL., biuro rachunkowe. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez AXLAN CAPITAL w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 6. AXLAN CAPITAL nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 7. AXLAN CAPITAL przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). AXLAN CAPITAL przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 8. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez AXLAN CAPITAL na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Axlan Capital danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez AXLAN CAPITAL o fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, AXLAN CAPITAL poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 9. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: biuro@axlancapital.pl Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu, osoby) z siedzibą w (adres siedziby, zamieszkania) jako jej (funkcja osoby składającej oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez AXLAN CAPITAL z siedzibą w ADRES moich danych osobowych”.
 10. AXLAN CAPITAL informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 1. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez AXLAN CAPITAL Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Akceptując politykę prywatności automatycznie akceptujecie Państwo przetwarzanie waszych danych osobowych. W przypadku braku akceptacji polityki prywatności i polityki cookies oraz sytuacji w której przystąpicie Państwo do realizacji umowy zawartej z AXLAN CAPITAL lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, AXLAN CAPITAL uzna, że, przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez AXLAN CAPITAL Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone AXLAN CAPITAL wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Niniejsza wiadomość jest również formą realizacji przez AXLAN CAPITAL, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku stwierdzenia przeslania do Axlan Capital danych osobowych/firmowych w tym ( wszelkich danych finansowych) niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym; we wniosku kredytowym online na stronie ecredito.pl oraz prawdopodobnie nieprawdziwych skanów dokumentów, przesłanych mailowo na domenę ecredito.pl, Axlan Capital żądać będzie wyjaśnień, tej sytuacji, od osoby lub podmiotu wysyłającego te dane do Axlan Capital, aby wykluczyć niezamierzone błędy i pomyłki. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z osobą składającą wniosek online i wysyłającą dane i dokumenty na domenę ecredito.pl oraz nieotrzymaniu stosownych wyjaśnień w przeciągu 40 dni od wysłania z Axlan Capital prośby o wyjaśnienia, Axlan Capital może użyć tych danych osobowych/firmowych i powiadomić organy ścigania, o możliwości podjęcia próby wyłudzenia kredytu.

 

 • Informacja o plikach cookies.
 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

 

 1. c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

 • Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • a) Internet Explorer,
 • b) Chrome
 • c) Safari
 • d) Firefox
 • e) Opera
 • f) Android
 • g) Safari (iOS)

 

 

 1. h) Windows Phone
 2. i) Blackberry

 

 • Udostępnienie danych.
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 • Postanowienia końcowe
 • Sprzedający ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie www.ecredito.pl/PolitykaPrywatności
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu strony internetowej ecredito.pl, oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.